Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK PV-PANELEN
Artikel 1    Algemeen
1.1    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Friesland Zon: De vennootschap onder firma Friesland Zon v.o.f., gevestigd te (8935 DG)  Leeuwarden aan de Legedijk 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58732586 en wordt vertegenwoordigd door haar (beherend) vennoot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trineco Zon b.v., statutair gevestigd te (8935 DG)  Leeuwarden aan de Legedijk  4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58040854, welke vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heren R. Roeffel en F. Fennema.
Bestelformulier: het formulier dat door de Installateur aan de Gebruiker wordt afgegeven waarop het definitief aantal te plaatsen PV-panelen staat aangegeven. Het bestelformulier maakt deel uit van de overeenkomst tussen Gebruiker en Friesland-Zon.
Gebruiker: de natuurlijk persoon die voor privédoeleinden gebruik maakt van een PV-systeem van Friesland Zon op basis van de deze algemene voorwaarden.
PV-systeem: de PV-panelen inclusief omvormer, bekabeling en meetinrichting overeenkomstig de omschrijving als weergegeven op de website www.friesland-zon.nl.
Onderhoud: het all-in onderhoud van het PV-systeem van de gebruiker, welk onderhoud in de Gebruiksvergoeding is inbegrepen.
Installateur: de onderneming die het PV-systeem op het dak plaatst, aansluit en onderhoudt, te weten Zonenenergie 3.0 gevestigd te Heerenveen aan it Dok 19.
Gebruiksvergoeding: de maandelijkse vergoeding aan Friesland Zon voor het gebruik inclusief onderhoud van het PV-systeem.
1.2     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Friesland Zon.
1.3     Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.4     Friesland Zon behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
1.5     In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2.    Overeenkomst van gebruik
2.1 Gebruiker is bevoegd tot het doen plaatsen van het PV-systeem op zijn woning. Indien de Gebruiker huurder is van de woning, verklaart Gebruiker dat de eigenaar en verhuurder van de woning instemt met de installatie van het PV-systeem op het dak van de woning.
2.2 Gebruiker heeft via de website van Friesland Zon een aanbieding  ontvangen voor de plaatsing van een PV-systeem op het dak van zijn woning. Het aantal PV-panelen genoemd in de aanbieding is bij benadering. Het definitief aantal te plaatsen PV-panelen zal in overleg met de Installateur en de Gebruiker worden vastgesteld. Door acceptatie van de aanbieding via de website van Friesland Zon is de overeenkomst tot gebruik van het PV-systeem tot stand gekomen en heeft Gebruiker ingestemd met deze algemene voorwaarden. Herroeping van die overeenkomst is slechts mogelijk indien Friesland Zon de annulering heeft ontvangen binnen 14 kalenderdagen nadat de Installateur de Gebruiker heeft geïnformeerd over het definitief aantal te plaatsen PV-panelen. Deze herroeping dient plaats te vinden door middel van toezending per post of email van het modelformulier dat als Bijlage I aan deze algemene voorwaarden is gehecht. De kosten voor de inspectie van het dak door de Installateur ten bedrage van       € 100,-  zullen bij herroeping van de overeenkomst bij u in rekening worden gebracht.
2.3 Na akkoordverklaring met de aanbieding door de Gebruiker zal de Installateur van Friesland Zon met de Gebruiker een afspraak inplannen voor een inspectie van het dak en om het definitief aantal te plaatsen PV-panelen vast te stellen. Gebruiker kan niet gebonden worden tot het afnemen van meer PV-panelen, dan staat weergegeven in de aanbieding.
2.4 Na vaststelling van het definitief aantal te plaatsen PV-panelen ontvangt Gebruiker een door hem te ondertekenen Bestelformulier waarop het aantal te plaatsen PV-panelen alsmede de datum van plaatsing staan vermeld. Dit Bestelformulier maakt onderdeel uit van de overeenkomst tot gebruik van het PV-systeem.
2.5 Friesland Zon behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter PV-systeem aan Gebruiker te leveren. De voorwaarden en afgegeven garanties ten aanzien van de het overeengekomen PV-systeem, blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3.    Het PV-systeem
3.1 Friesland Zon stelt aan Gebruiker een PV-systeem ter beschikking met het aantal PV-panelen als weergegeven op het Bestelformulier.
3.2 Friesland Zon heeft geïnvesteerd in het PV-systeem en blijft het eigendom daarvan behouden, ook indien het PV-systeem op het dak van de woning van de Gebruiker is geïnstalleerd.
3.3 Door middel van het meetsysteem dat aan het PV-systeem is gekoppeld kan Gebruiker de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en de daarmee bespaarde elektriciteitskosten aflezen.
3.4 Gebruiker voedt de opgewekte elektriciteit achter de meter in op zijn eigen huisinstallatie. Het PV-systeem en de huisinstallatie van Gebruiker worden voor de energiebelasting aangemerkt als één installatie. Omdat de zonnestroom binnen de installatie van Gebruiker wordt opgewekt, wordt deze elektriciteit beschouwd als door de Gebruiker zelf opgewekte stroom. Bij het aangaan van deze overeenkomst is over zelf opgewekte elektriciteit geen energiebelasting verschuldigd.
3.5 De door het PV-systeem opgewekte elektriciteit zal door Gebruiker worden aangewend voor “eigen gebruik”. Dit eigen gebruik wordt gemeten door van de opbrengst die door de meetinrichting wordt geregistreerd, de aan het energienet terug geleverde stroom af te trekken.
3.6 Ten behoeve van het PV-systeem zal geen opstalrecht op de woning worden gevestigd. Indien door gewijzigde regelgeving of jurisprudentie het hebben van een opstalrecht ten behoeve van het houden en exploiteren van PV-panelen op het dak van een derde gewenst is, verklaart Gebruiker op eerste verzoek van Friesland Zon medewerking te zullen verlenen aan het vestigen van een opstalrecht aan Friesland Zon met betrekking tot de op het dak geïnstalleerde PV-systeem. Het opstalrecht zal alsdan voor de op dat moment resterende duur van de gebruiksovereenkomst worden gevestigd. Gebruiker verklaart dat bij huur van een woning de eigenaar en verhuurder van de woning eveneens bevestigen dat zij – indien nodig – bereid zijn medewerking te verlenen aan de vestiging van een opstalrecht op de woning ten behoeve van het PV-systeem. De kosten verbonden aan het vestigen van het opstalrecht komen voor rekening van Friesland Zon.
3.7 De omvormer als onderdeel van het PV-systeem communiceert draadloos door middel van wifi via actieve apparatuur, welke een  connectie heeft met internet. De Installateur controleert of de omvormer benaderbaar is. Indien de signaalsterkte van de wifi-verbinding zwak is als gevolg van de bouwkundige situatie bij Gebruiker, wordt er aanvullend een wifi-repeater geplaatst tegen meerkosten van € 79,00 excl. B.T.W. per stuk. Indien en voorzover de montage en installatie van het PV-systeem niet op de woning van de Gebruiker plaatsvindt, maar op een ander (bij)gebouw bij de woning, zal de Installateur hiervoor een separate offerte opstellen op basis van maatwerk.
3.8 De door de Gebruiker ontvangen aanbieding van Friesland Zon gaat uit van een koppeling tussen het PV-Systeem en een energiemeter, niet zijnde een slimme energiemeter. Indien Gebruiker wel de beschikking heeft over een slimme energiemeter worden hiervoor aanvullende kosten in rekening gebracht. Informeer bij Friesland Zon voor de actuele bijkomende kosten.

Artikel 4.    De installatie van de Zonnepanelen
4.1    Gebruiker verleent toestemming aan Friesland Zon om het PV-systeem op het dak van de woning te doen plaatsen. De installatie en in gebruikstelling van het PV-systeem zal plaatsvinden door de Installateur.
4.2    Het PV-systeem zal door middel van een kliksysteem op het dak van de woning van de Gebruiker worden bevestigd. Friesland Zon en Installateur zullen ervoor zorgdragen dat het PV-systeem met de grootste zorg op het dak van de woning wordt bevestigd en – na afloop van de overeenkomst – wordt verwijderd.
4.3    De plaats van het PV-systeem en de wijze van uitvoering van de leidingaanleg wordt in overleg met de Gebruiker door de Installateur vastgesteld, met inachtneming van de geldende wettelijke voorschriften.
4.4    Het is Gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van de Installateur het PV-systeem en de daartoe behorende onderdelen te (doen) verplaatsen binnen of buiten de woning.
4.5    De kosten voor het wijzigen, verplaatsen of herplaatsen van het PV-systeem uitgevoerd op verzoek van Gebruiker, zijn voor rekening van de Gebruiker. Indien verplaatsing nodig is vanwege een onjuiste plaatsing door de Installateur, zijn de kosten voor rekening van de Installateur.
4.6    Installateur is verplicht de Gebruiker te wijzen op:
a. onjuistheden in de door de Gebruiker verlangde constructies en werkwijzen;
b. kenbare gebreken van de woning die de installatie van het PV-systeem op de woning van Gebruiker belemmeren.

Artikel 5.    Verplichtingen van de Gebruiker
5.1    De Gebruiker stelt de Installateur in de gelegenheid de installatiewerkzaamheden op de overeengekomen datum te verrichten. Indien de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die de Gebruiker kunnen worden toegerekend en hieruit voor Installateur of Friesland Zon schade voortvloeit, dient de Gebruiker deze schade te vergoeden.
5.2    De Gebruiker verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het PV-systeem wordt geïnstalleerd.
5.3     De Gebruiker verschaft Installateur de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde energie. De kosten van benodigde elektriciteit is voor rekening van de Gebruiker.
5.4    De Gebruiker is gehouden om Friesland Zon onverwijld te informeren wanneer hij voornemens is de woning, waarop het PV-systeem zich bevindt, te verkopen of de huur wil opzeggen, dan wel dat de huur van de woning door de eigenaar/verhuurder is opgezegd. Indien één van de hiervoor beschreven situaties zich voordoet is het bepaalde in artikel 8 van toepassing.
5.5    De Gebruiker draagt zorg voor de praktische ondersteuning bij de plaatsing van het PV-systeem en het onderhouden van de contacten met de netbeheerder. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de saldering van zijn elektriciteitsverbruik conform artikelen 31c en 95c van de Elektriciteitswet 1998 door zijn elektriciteitsleverancier.
5.6    Gebruiker is niet bevoegd het PV-systeem te verpanden, te vervreemden of tot zekerheid over te dragen of aan derden of enig ander recht met betrekking tot het PV-systeem te verlenen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Friesland Zon.

Artikel 6.     Gebruik en Onderhoud
6.1    Friesland Zon draagt Installateur op tot het verrichten van Onderhoud aan het PV-systeem  gedurende de looptijd van deze overeenkomst op basis van een onderhoudscontract dat Gebruiker met Installateur heeft afgesloten. De kosten van het onderhoudscontract met Installateur maken deel uit van de Vergoeding als genoemd in artikel 7 van deze overeenkomst. Voor het onderhoudscontract is dus geen aanvullende vergoeding verschuldigd.
6.2    Installateur zal het PV-systeem van Gebruiker zodanig onderhouden en monitoren  dat  deze gedurende de looptijd van deze overeenkomst deugdelijk en conform de normale producteigenschappen zal functioneren. Indien het PV-systeem een technische storing vertoont of anderszins niet functioneert conform de normale producteigenschappen, draagt Installateur zorg voor reparatie – of indien reparatie niet mogelijk is – voor vervanging van het PV-systeem.

Artikel 7.    Gebruiksvergoeding
7.1     In ruil voor de ter beschikking stelling van het PV-systeem en het uitvoeren van onderhoud zoals bepaald in artikel 5, is Gebruiker aan Friesland Zon een vergoeding verschuldigd van EUR 46,-  inclusief BTW per paneel per jaar. Op het Bestelformulier staat het aantal te plaatsen PV-panelen weergegeven en de uiteindelijk te betalen jaarlijkse vergoeding, hierna te noemen “de Vergoeding”.  Jaarlijks zal de Vergoeding per 1 januari worden geïndexeerd met een percentage van 2,5%. De eerste indexatie zal plaatsvinden in 2015.
7.2    Gedurende de looptijd van deze overeenkomst zal Gebruiker de Vergoeding aan Friesland Zon bij vooruitbetaling voldoen door middel van overschrijving via automatische incasso. Friesland Zon zal de Vergoeding innen op of rond de 5e dag van iedere maand voorafgaand aan de maand waarop het gebruik van het PV-systeem van toepassing is. Friesland Zon stelt aan Gebruiker een incassomachtiging ter beschikking.
7.3    Indien de Vergoeding aan Friesland Zon wordt gestorneerd of indien betaling gedurende twee achtereenvolgende termijnen uitblijft, zal Friesland Zon de Gebruiker in gebreke stellen en een termijn van 14 dagen verlenen om de achterstallige termijnen alsnog te voldoen. Indien ook na deze termijn volledige betaling van de achterstallige Vergoeding is uitgebleven  raakt Gebruiker in verzuim en geldt het bepaalde in artikel 7.4
7.4    Indien Gebruiker in verzuim is geraakt ter zake van de betaling van de maandelijkse Vergoeding,  is Friesland Zon zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de gebruiksovereenkomst te ontbinden. Friesland Zon zal alsdan met de Gebruiker een afspraak maken voor het verwijderen van het PV-systeem van het dak van, en in, de woning van Gebruiker.  De Gebruiker  verleent Friesland Zon reeds hierbij toestemming om het PV-systeem zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal Gebruiker Friesland Zon daartoe alle gelegenheid verschaffen. In de situatie als bedoeld in dit artikel 7.4 geschiedt de verwijdering van het PV-systeem voor rekening van de Gebruiker. Bij verwijdering van het PV-systeem op grond van artikel 7.4 is Friesland Zon wel bevoegd maar niet gehouden de voor het PV-systeem  aangebrachte leidingen, omvormer en dergelijke te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.
7.5    In de situatie als bedoeld in artikel 7.4 blijft de Gebruiker de Vergoeding verschuldigd tot en met de maand waarin het PV-systeem van het dak van de woning van Gebruiker is verwijderd. Naast de doorbetaling van de Vergoeding, is Gebruiker tevens de (af)koopsom verschuldigd als bedoeld in artikel 9.2 en tabel 1 of 2 al naar gelang de betreffende tabel op Gebruiker van toepassing is alsmede de kosten van verwijdering van het PV-systeem.

Artikel 8.     Duur en (tussentijdse) beëindiging
8.1     De gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van tenminste twaalf (12) jaar. Indien Gebruiker de overeenkomst wenst te beëindigen, dient hij  de overeenkomst 3 maanden voorafgaand aan de afloop van de 12 jaar-termijn schriftelijk op te zeggen. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze overeenkomst telkens met één jaar verlengd. De verlengde overeenkomst kan jaarlijks met inachtneming van een termijn van 3 maanden tegen het einde van de verlengde periode worden opgezegd.
8.2    Bij beëindiging van deze overeenkomst, dus ook in de situatie als bedoeld in artikel 8.1, is Gebruiker aan Friesland Zon een bijdrage verschuldigd voor de afkoop van het PV-systeem. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de looptijd van deze overeenkomst en staat weergegeven in tabel 1 of 2 van artikel 9.2.
8.3     Friesland Zon of Gebruiker is bevoegd deze overeenkomst tussentijds op te zeggen op grond van artikel 8.6 respectievelijk artikel 8.7 Indien Gebruiker deze overeenkomst opzegt op grond van artikel 8.7 sub a, is het bepaalde in artikel 8.2 niet van toepassing.
8.4     Indien deze overeenkomst met Gebruiker (of haar rechtsopvolger(s)) gedurende een periode van 20 jaar heeft voortgeduurd, verkrijgt Gebruiker het eigendom van het PV-systeem van Friesland Zon tegen betaling van € 1,- (inclusief  BTW), welke prijs zal worden opgeteld bij de betaling van de laatste verschuldigde Vergoeding op basis van deze overeenkomst.
8.5     Indien Gebruiker het eigendom van het PV-systeem niet van Friesland Zon na verloop van 20 jaar niet wenst over te nemen, zal Friesland Zon na afloop van die 20 jaar het PV-systeem van het dak van de Woning van Gebruiker (doen) verwijderen. Reeds nu geeft Gebruiker toestemming aan Friesland Zon voor de verwijdering van het PV-systeem van het dak van de Woning van Gebruiker.
8.6     Friesland Zon is bevoegd de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. de situatie als bepaald in artikel 7.4 zich voordoet;
b. beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de Gebruiker;
c. de Gebruiker surseance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt
aangevraagd;
d. de Gebruiker onder curatele wordt gesteld;
8.7    Gebruiker is gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds te beëindigen indien:
a. het PV-systeem niet functioneert conform de normale eigenschappen als bedoeld in Bijlage 1 en Installateur de gebreken niet binnen een termijn van vier weken heeft hersteld of binnen die termijn heeft aangeboden de niet functionerende onderdelen van het PV-systeem te vervangen;
b. hij het PV-systeem wenst te kopen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9;
c. hij zijn woning wenst te verkopen aan een (potentiële) koper die niet bereid is overeenkomst tot gebruik van het PV-systeem onder gelijkblijvende voorwaarden wenst voort te zetten. Gebruiker is in deze situatie een vergoeding aan Friesland Zon verschuldigd ter hoogte van de afkoopsom als bepaald in artikel 9.2 tabel 1 of 2, afhankelijk van het moment waarop Gebruiker deze overeenkomst wenst te beëindigen.
d. de Gebruiker de huur van zijn woning heeft opgezegd, danwel de huur van de woning door de eigenaar/verhuurder is opgezegd en de opvolgende huurder of de eigenaar/verhuurder niet bereid is de overeenkomst tot gebruik van het PV-systeem onder gelijkblijvende voorwaarden wenst voort te zetten.  Gebruiker is in deze situatie een vergoeding aan Friesland Zon verschuldigd ter hoogte van de afkoopsom als bepaald in artikel 9.2 tabel 1 of 2, afhankelijk van het moment waarop Gebruiker deze overeenkomst wenst te beëindigen.
8.8    Indien de overeenkomst op grond van artikel 8.6 of 8.7 wordt beëindigd, geeft Gebruiker reeds hierbij toestemming aan Friesland Zon het PV-systeem van het dak van de woning van Gebruiker te (doen) verwijderen.

Artikel 9.    Verhuizing
9.1    Indien de Gebruiker de woning verkoopt waarop het PV-systeem geplaatst is, of indien de Gebruiker verhuist, dient Gebruiker al zijn verplichtingen uit hoofde van de gebruiksovereenkomst tevens op te leggen aan een eventuele koper of opvolgend huurder, verhuurder of eigenaar van de woning, voor de alsdan resterende duur van deze overeenkomst. Voor zover vereist, verleent Friesland Zon bij deze op voorhand toestemming aan deze contractsovername als bedoeld in artikel 6:156 e.v. BW.
9.2    Indien de (opvolgend) eigenaar, huurder of verhuurder niet bereid is deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Gebruiker over te nemen, dient Gebruiker deze overeenkomst af te kopen tegen de netto contante waarde van de toekomstig te betalen Vergoeding, tegen een discontovoet van 4,5%. De concrete afkoopwaarde per paneel staat opgenomen in de tabel 1 en 2.

Tabel 1: Kooptabel per paneel jaar 1 t/m 10

Tabel 2: Kooptabel per paneel jaar 11 t/m 20

10.         Schade/Aansprakelijkheid.
10.1     Friesland Zon is, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor schade voor zover deze aan haar kan worden toegerekend en is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Friesland Zon in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Friesland Zon sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade uit.
10.2    Friesland Zon heeft het PV-systeem tegen brand-, storm- en hagelschade verzekerd. De premie voor verzekering van het PV-systeem is in de Vergoeding inbegrepen.
10.3     Friesland Zon sluit aansprakelijkheid voor (in)directe en gevolgschade uit welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de Installateur bij het plaatsen en/of onderhouden van het PV-systeem.
10.4     Friesland Zon is niet aansprakelijk voor verminderde elektriciteitsopbrengst van het PV-systeem als gevolg van schaduwwerking, zoals opgroeiende bomen, dakkapellen van buren et cetera.
10.5    Indien en voorzover Gebruiker zich op het standpunt stelt dat het PV-systeem door middel van natrekking eigendom is geworden van de woning, of hiervan een bestanddeel is geworden is Gebruiker aan Friesland Zon een vergoeding verschuldigd wegens ongerechtvaardigde verrijking ter hoogte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij afkoop van het PV-systeem als bedoeld in artikel 9.2.
10.6    Friesland Zon is niet gehouden tot aanpassing van de Vergoeding of tot betaling van enige financiële tegemoetkoming aan Gebruiker, hoe ook genaamd, wegens een verminderde besparing op de elektriciteitskosten van Gebruiker dan begroot, indien dit het gevolg is van gewijzigde (belasting)wetgeving of wijziging van elektriciteitsprijzen.
10.7     Gebruiker vrijwaart Friesland Zon tegen alle aanspraken van derden ter zake vergoeding van schade als bedoeld in dit artikel 10.

Artikel 11.     Overdracht van rechten
11.1    Friesland Zon zal binnen een periode van circa 5 jaar na oprichting overgaan in een besloten vennootschap. Indien en voorzover vereist geeft Gebruiker aan Friesland Zon reeds hierbij toestemming voor deze overdracht van rechten en zal hieraan haar medewerking verlenen. Indien aan deze omzetting naar een besloten vennootschap aantoonbaar kosten verbonden zijn voor Gebruiker, zal Friesland Zon deze kosten aan Gebruiker vergoeden. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken van Friesland Zon gelden deze bepalingen onverkort voor de nieuwe entiteit van Friesland Zon.
11.2     Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst zijn door Friesland Zon overdraagbaar aan een derde ten behoeve van de financieringsverstrekker van het PV-systeem. Indien Friesland Zon haar verplichtingen uit de financieringsovereenkomst jegens haar geldverstrekkende instelling niet kan nakomen, is zij bevoegd haar rechten en plichten over te dragen aan deze geldverstrekkende instelling onder de voorwaarde dat de inhoud en uitvoering van deze overeenkomst ongewijzigd blijven.
11.3    Gebruiker is er mee bekend en stemt ermee in dat door Friesland Zon aan haar geldverstrekkende instelling, alsmede aan  een door die geldverstrekkende instelling aan te wijzen derde, een onherroepelijk recht is verleend om op eerste verzoek en zonder nadere (rechts)handelingen in de rechten te kunnen treden van Friesland Zon om zelfstandig de overeenkomst voort te zetten onder gelijkluidende afspraken en condities en Gebruiker gehouden is haar verplichtingen uit deze overeenkomst jegens die derde onverkort na te blijven komen.

Artikel 12.     Toepasselijk recht en geschillen
12.1     Op de gebruiksovereenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2    In geval van een geschil naar aanleiding van de gebruiksovereenkomst en/of deze voorwaarden ontstaat zal getracht worden om in gezamenlijk overleg tot een redelijke oplossing te komen  voor het ontstane geschil. Indien een redelijke oplossing niet gevonden wordt het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.